.... آن شب برایت تا زمین خوردن دویدم

ای قلب بی شرم تند مکوب

خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
خدا
5 پست
تو
6 پست
گناه
3 پست
بغض
8 پست
نثر
11 پست
شعر
7 پست
دلهره
4 پست
یاد
3 پست
بازی
1 پست
بهانه
1 پست
شروع_عشق
2 پست
تولد
1 پست
دیوار
1 پست
بستنی
1 پست
سیب
1 پست